هر سن یک آفتابه

28 08 2008

این عکس مربوط به خونه یکی از اقوامه که رفته بودیم.
کـپ کردم!!

رعایت انصاف و عدالت حتی تو توالت!